Phòng xông hơi Đế thấp

Phòng xông hơi Govern JS-102P (đế ngọc trai)

Phòng xông hơi Govern JS-102P (đế ngọc trai)

1000x1000x2150 mm

63.595.000 VND

10%phòng xông hơi Euroking EU-8013

Phòng xông hơi Euroking EU-8013 (Xông hơi ướt, Massage)

(950x950x2200) - Made in Malaysia

42.975.000 VND

38.677.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8014

Phòng xông hơi Euroking EU-8014 (Xông ướt, Xông khô, Massage)

(1650x1200x2200) - Made in Malaysia

92.825.000 VND

83.542.500 VND

10%

Phòng xông hơi Euroking EU-8032A

(950x950x2200)

46.295.000 VND

41.665.500 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8032B

Phòng xông hơi Euroking EU-8032B

(1000x1000x2200)

48.625.000 VND

43.760.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8033

Phòng xông hơi Euroking EU-8033 (Xông hơi ướt, Massage)

(950x950x2200) - Made in Malaysia

46.295.000 VND

41.665.500 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8037

Phòng xông hơi Euroking EU-8037 (Xông hơi ướt)

(1350x950x2100) - Made in Malaysia

66.150.000 VND

59.535.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-824

Phòng xông hơi Euroking EU-824 (Xông hơi ướt, Massage)

(1530x1530x2200) - Made in Malaysia

84.375.000 VND

75.937.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-837

Phòng xông hơi Euroking EU-837 (Xông hơi ướt, Massage)

(1200x900x2200) - Made in Malaysia

42.525.000 VND

38.272.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-838

Phòng xông hơi Euroking EU-838 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2150) - Made in Malaysia

42.075.000 VND

37.867.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-852

Phòng xông hơi Euroking EU-852 (Xông hơi ướt, Massage)

(1100x800x2150) - Made in Malaysia

41.625.000 VND

37.462.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8600

Phòng xông hơi Euroking EU-8600 (Xông hơi ướt, Massage)

(950x950x2200) - Made in Malaysia

43.945.000 VND

39.550.500 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8601

Phòng xông hơi Euroking EU-8601 (Xông hơi ướt, Massage)

(950x950x2200) - Made in Malaysia

45.120.000 VND

40.608.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8603

Phòng xông hơi Euroking EU-8603 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2120) - Made in Malaysia

41.125.000 VND

37.012.500 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8604

Phòng xông hơi Euroking EU-8604 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2120) - Made in Malaysia

45.825.000 VND

41.242.500 VND

10%

Phòng xông hơi Brothers BL-2001 (Xông hơi ướt, Massage)

(1250x920x2100)

37.124.000 VND

33.411.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2004

Phòng xông hơi Brothers BL-2004 (Xông hơi ướt, Massage)

(1000x1000x2150)

36.279.000 VND

32.651.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2016

Phòng xông hơi Brothers BL-2016 (Xông ướt, Xông khô, Massage)

(1600x1180x2100)

60.497.000 VND

54.447.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2018

Phòng xông hơi Brothers BL-2018 (Xông ướt, Xông khô, Massage)

(1600x1180x2100)

61.367.000 VND

55.230.000 VND

10%

Phòng xông hơi Appollo A-0835 (Xông hơi ướt, Massage)

(1130x900x2150) - Made in Malaysia

68.690.000 VND

61.820.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0841

Phòng xông hơi Appollo A-0841 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2240) - Made in Malaysia

56.040.000 VND

50.430.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0850

Phòng xông hơi Appollo A-0850 (Xông hơi ướt, Massage)

(1460x910x2240) - Made in Malaysia

82.060.000 VND

73.850.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0851

Phòng xông hơi Appollo A-0851 (Xông hơi ướt, Massage)

(1220x810x2230) - Made in Malaysia

80.425.000 VND

72.380.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0852

Phòng xông hơi Appollo A-0852 (Xông hơi ướt, Massage)

(1220x810x2230) - Made in Malaysia

77.140.000 VND

69.420.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0857

Phòng xông hơi Appollo A-0857 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2220) - Made in Malaysia

70.100.000 VND

63.090.000 VND

9%Phòng xông hơi Appollo A-0858

Phòng xông hơi Appollo A-0858 (Xông hơi ướt, Massage)

(1000x1000x2220) - Made in Malaysia

82.985.000 VND

75.440.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0859

Phòng xông hơi Appollo A-0859 (Xông hơi ướt, Massage)

(950x950x2230) - Made in Malaysia

70.100.000 VND

63.090.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0865

Phòng xông hơi Appollo A-0865 (Xông hơi ướt, Massage)

(1220x910x2220) - Made in Malaysia

67.760.000 VND

60.980.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0883

Phòng xông hơi Appollo A-0883 (Xông ướt, Massage, TiVi)

(1450x900x2150) - Made in Malaysia

87.920.000 VND

79.125.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-1280

Phòng xông hơi Appollo A-1280 (Xông hơi ướt, Massage)

(1120x920x2230) - Made in Malaysia

65.180.000 VND

58.655.000 VND

10%

Phòng xông hơi Appollo A-8021 (Xông hơi ướt, Massage)

(1200x800x2180) - Made in Malaysia

63.770.000 VND

57.390.000 VND

10%

Phòng xông hơi Appollo A-8022 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2180) - Made in Malaysia

63.770.000 VND

57.390.000 VND

10%

Phòng xông hơi Appollo A-8035B (Xông hơi ướt, Massage)

(1000x900x2150) - Made in Malaysia

79.480.000 VND

71.530.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo AW-33S

Phòng xông hơi Appollo AW-33S (Xông hơi ướt, Massage)

(990x990x2200) - Made in Malaysia

41.000.000 VND

36.900.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo AW II-50

Phòng xông hơi Appollo AW II-50 (Xông hơi ướt, Massage)

(1200x1200x2200) - Made in Malaysia

46.900.000 VND

42.200.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo AG-0201

Phòng xông hơi Appollo AG-0201 (Xông khô, Xông ướt, Massage)

(1600x1200x2150) - Made in Malaysia

101.990.000 VND

91.785.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo AG-0202

Phòng xông hơi Appollo AG-0202 (Xông khô, Xông ướt, Massage)

(1650x1200x2150) - Made in Malaysia

104.330.000 VND

93.895.000 VND

10%Phòng xông hơi NOFER VS-801

Phòng xông hơi NOFER VS-801ABS

(950x950x2150)

54.000.000 VND

48.600.000 VND

10%Phòng xông hơi NOFER VS-802

Phòng xông hơi Nofer VS-802ABS

(1050x1050x2150) - Made in Malaysia

60.750.000 VND

54.675.000 VND

15%Phòng xông hơi Nofer VS-803

Phòng xông hơi Nofer VS-803 (Xông hơi ướt, Massage)

(1150x900x2150) - Made in Malaysia

62.980.000 VND

53.533.000 VND