Quạt hút gió - Thông gió

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-45GS4 (Lỗ chờ 50x50)

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-45GS4 (Lỗ chờ 50×50)

50 x 50 cm

15.700.000 VND

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40GS4 (Lỗ chờ 44.5x44.5)

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40GS4 (Lỗ chờ 44.5×44.5)

44.5 x 44.5 cm

9.600.000 VND

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-35GS4 (Lỗ chờ 39.5x39.5)

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-35GS4 (Lỗ chờ 39.5×39.5)

39.5 x 39.5 cm

7.550.000 VND

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-30GS4 (Lỗ chờ 32.5×32.5)

32.5 x 32.5 cm

6.150.000 VND

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-25GS4 (Lỗ chờ 27.5x27.5)

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-25GS4 (Lỗ chờ 27.5×27.5)

27.5 x 27.5 cm

4.450.000 VND

Quạt hút thông gió Panasonic FV-15EGF1 (lỗ chờ 18.5cm)

Quạt hút thông gió Panasonic FV-15EGF1 (lỗ chờ 18.5cm)

1.190.000 VND

Quạt hút thông gió Panasonic FV-10EGF1 (lỗ chờ 13.5cm)

Quạt hút thông gió Panasonic FV-10EGF1 (lỗ chờ 13.5cm)

950.000 VND

Quạt hút thông gió Panasonic FV-15AUL (lỗ chờ 20cm)

Quạt hút thông gió Panasonic FV-15AUL (lỗ chờ 20cm)

980.000 VND

Quạt hút thông gió Panasonic FV-25TGU5 (lỗ chờ 31.5cm)

H 363 x W 363 x D 138 mm

990.000 VND

Quạt hút thông gió Panasonic FV-15TGU1 âm trần (lỗ chờ 21.7cm)

Quạt hút thông gió Panasonic FV-15TGU1 âm trần (lỗ chờ 21.7cm)

252x252mm

790.000 VND

Quạt hút cabinet Panasonic FV-23NL3

Quạt hút cabinet Panasonic FV-25NF3

12.990.000 VND

Quạt hút cabinet Panasonic FV-15NS3

3.900.000 VND

Quạt hút cabinet Panasonic FV-12NS3

2.950.000 VND

Quạt hút cabinet Panasonic FV-18NF3

5.650.000 VND

Quạt hút cabinet Panasonic FV-20NS3

Quạt hút cabinet Panasonic FV-20NS3

6.990.000 VND

Quạt hút cabinet Panasonic FV-23NL3

Quạt hút cabinet Panasonic FV-23NL3

8.550.000 VND

Quạt hút cabinet Panasonic FV-25NS3

Quạt hút cabinet Panasonic FV-25NS3

11.300.000 VND

Quạt hút cabinet Panasonic FV-18NS3

Quạt hút cabinet Panasonic FV-18NS3

4.650.000 VND

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40KUT

Quạt hút công nghiệp Panasonic FV-40KUT

Lỗ tường 43.5 x 43.5 cm

3.390.000 VND

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-15AST

Quạt hút thông gió gắn tường Panasonic FV-15AST

Công suất: 15W - Lỗ chờ: 17.5x17.5 cm

860.000 VND

Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-15ZP4T5-D (hẹn giờ)

Quạt thông gió âm trần Mitsubishi VD-15ZP4T5-D (hẹn giờ)

(Lỗ chờ : 26x26) - Made in Mitsubishi Thailand

3.690.000 VND

Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-15Z4T5-D (có hẹn giờ)

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-15Z4T5-D (hẹn giờ)

Made in Mitsubishi Thailand

3.290.000 VND

Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-10Z4T5-D (có hẹn giờ)

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-10Z4T5-D (hẹn giờ)

Made in Mitsubishi Thailand

2.590.000 VND

Quạt hút thông gió Mitsubishi EX-20SKC5T-BW (màu Nâu)

Quạt hút thông gió Mitsubishi EX-20SKC5T-BW (màu Nâu)

Lỗ chờ : 25x25 cm - Made in Mitsubishi Thailand

920.000 VND

Quạt hút thông gió Mitsubishi EX-25SKC5T-BW (màu Nâu)

Quạt hút thông gió Mitsubishi EX-25SKC5T-BW (màu Nâu)

Lỗ chờ : 30x30 cm - Made in Mitsubishi Thailand

1.050.000 VND

Quạt hút gió gắn tường Mitsubishi EX-30RH5T (2 chiều)

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-30RH5T (2 chiều)

Lỗ chờ : 35 x 35 cm - 2 chiều (hút/thổi)

1.990.000 VND

Quạt hút gió gắn tường Mitsubishi EX-25RH5T (2 chiều)

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-25RH5T (2 chiều)

Lỗ chờ : 30 x 30 cm - 2 chiều (hút/thổi)

1.590.000 VND

Quạt hút gió gắn tường Mitsubishi EX-20RH5T (2 chiều)

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-20RH5T (2 chiều)

Lỗ chờ : 25 x 25 cm

1.390.000 VND

Quạt hút gió ốp vách kính Mitsubishi V-20SL3T

Quạt hút thông gió ốp vách kính Mitsubishi V-20SL3T

(Lỗ chờ: 24.7 - 25 cm) - Made in Thailand

1.100.000 VND

Quạt hút thông gió ốp vách kính Mitsubishi V-15SL3T

Quạt hút thông gió ốp vách kính Mitsubishi V-15SL3T

(Lỗ chờ: 18.6 - 18.8 cm) - Made in Mitsubishi Thailand

900.000 VND

Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-23ZP4T3

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-23ZP4T3

Made in Mitsubishi Thailand

9.000.000 VND

Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-23Z4T3

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-23Z4T3

Made in Mitsubishi Thailand

8.500.000 VND

Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-20ZP4T3

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-20ZP4T3

(Lỗ chờ :31,5x31,5 ) - Made in Mitsubishi Thailand

6.600.000 VND

Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-20Z4T3

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-20Z4T3

(Lỗ chờ :31,5x31,5 ) - Made in Mitsubishi Thailand

6.000.000 VND

Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-18Z4T5

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-18Z4T5

(Lỗ chờ: 28 x 28 cm) - Made in Mitsubishi Thailand

4.550.000 VND

Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-15ZP4T5

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-15ZP4T5

(Lỗ chờ : 26x26) - Made in Mitsubishi Thailand

2.930.000 VND

Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-15Z4T5

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-15Z4T5

(Lỗ chờ : 26x26) - Made in Mitsubishi Thailand

2.800.000 VND

Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-10Z4T5

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-10Z4T6 ( mã cũ VD-10Z4T5)

Lỗ chờ : 18x18 - Made in Mitsubishi Thailand

2.150.000 VND

Quạt hút gió âm trần Mitsubishi EX-25SC5T

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-25SC5T

(Lỗ chờ : 33,7x33,7) - Made in Thailand

980.000 VND

Quạt hút gió âm trần Mitsubishi EX-20SC5T

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-20SC5T

(Lỗ chờ: 28.5 - 28.5 cm) - Made in Mitsubishi Thailand

790.000 VND