Chậu rửa bát

Chậu rửa bát Kohler K-99359T-2SD-NA

Chậu rửa bát Kohler K-99359T-2SD-NA

L780x  W 450 mm

10.676.600 VND

Chậu rửa bát Kohler K-23053T-2HD-NA

Chậu rửa bát Kohler K-23053T-2HD-NA

L 810 x  W  470 mm

13.778.600 VND

15%Chậu rửa bát Việt Mỹ S1N đá nhân tạo

Chậu rửa bát Việt Mỹ S1N đá nhân tạo

4.404.000 VND

3.743.000 VND

15%Chậu rửa bát Việt Mỹ S1N-01 đá nhân tạo

Chậu rửa bát Việt Mỹ S1N-01 đá nhân tạo

W850 x D500 x H220 mm

6.270.000 VND

5.329.000 VND

15%

Chậu rửa bát Việt Mỹ S2N-04 đá nhân tạo

W865 x D505 x H220 mm

6.659.000 VND

5.660.000 VND

15%

Chậu rửa bát Việt Mỹ S2N-06 đá nhân tạo

6.659.000 VND

5.660.000 VND

15%Chậu rửa bát Việt Mỹ S2N-05 đá nhân tạo

Chậu rửa bát Việt Mỹ S2N-05 đá nhân tạo

W860 x D485 x H230 mm

6.659.000 VND

5.660.000 VND

15%Chậu rửa bát Việt Mỹ S1NC đá nhân tạo

Chậu rửa bát Việt Mỹ S1NC đá nhân tạo

W790 x D460 x H195 mm

5.250.000 VND

4.462.000 VND

15%Chậu rửa bát Việt Mỹ S1NC-01 đá nhân tạo

Chậu rửa bát Việt Mỹ S1NC-01 đá nhân tạo

W780 x D480 x H225 mm

5.231.000 VND

4.446.000 VND

15%

Chậu rửa bát Việt Mỹ S1NC-02 đá nhân tạo

W1100 x D550 x H210 mm

6.892.000 VND

5.858.000 VND

15%

Chậu rửa bát Việt Mỹ S2NL đá nhân tạo

W835 x D530 x H210 mm

6.494.000 VND

5.519.000 VND

15%

Chậu rửa bát Việt Mỹ S2N đá nhân tạo

5.395.000 VND

4.585.000 VND

15%Chậu rửa bát Việt Mỹ S2N-01 đá nhân tạo

Chậu rửa bát Việt Mỹ S2N-01 đá nhân tạo

W790 x D480 x H195 mm

5.434.000 VND

4.618.000 VND

15%Chậu rửa bát Việt Mỹ S2N-02 đá nhân tạo

Chậu rửa bát Việt Mỹ S2N-02 đá nhân tạo

6.659.000 VND

5.660.000 VND

15%Chậu rửa bát Việt Mỹ S2N-07 đá nhân tạo

Chậu rửa bát Việt Mỹ S2N-07 đá nhân tạo

6.659.000 VND

5.660.000 VND

15%

Chậu rửa bát Việt Mỹ S2N-08 đá nhân tạo

1010 x 490 x 230 mm

6.720.000 VND

5.712.000 VND

15%Chậu rửa bát Việt Mỹ S2NC đá nhân tạo

Chậu rửa bát Việt Mỹ S2NC đá nhân tạo

1110 x 485 x 195 mm 

7.360.000 VND

6.256.000 VND

15%Chậu rửa bát Việt Mỹ S2NC-01 đá nhân tạo

Chậu rửa bát Việt Mỹ S2NC-01 đá nhân tạo

W1075 x D450 x H185 mm

7.242.000 VND

6.155.000 VND

15%Chậu rửa bát Việt Mỹ S2NC-02 đá nhân tạo

Chậu rửa bát Việt Mỹ S2NC-02 đá nhân tạo

W1190 x D485 x H205 mm

7.554.000 VND

6.420.000 VND

15%

Chậu rửa bát Việt Mỹ S2NC-03 đá nhân tạo

W1170 x D510 x H230 mm

7.535.000 VND

6.404.000 VND

15%Chậu rửa bát Việt Mỹ S2NC-04 đá nhân tạo

Chậu rửa bát Việt Mỹ S2NC-04 đá nhân tạo

1160 x 510 x 200 mm 

7.350.000 VND

6.247.000 VND

15%Chậu rửa bát Việt Mỹ S2NC-05 đá nhân tạo

Chậu rửa bát Việt Mỹ S2NC-05 đá nhân tạo

W1155 x D500 x H240 mm

7.414.000 VND

6.301.000 VND

15%Chậu rửa bát Việt Mỹ S2NC-06 đá nhân tạo

Chậu rửa bát Việt Mỹ S2NC-06 đá nhân tạo

W1155 x D500 x H240 mm

7.414.000 VND

6.301.000 VND

15%

Chậu rửa bát Việt Mỹ S2C đá nhân tạo

W1100 x D485 x H195 mm

7.350.000 VND

6.247.000 VND

15%Chậu rửa bát Việt Mỹ S3N đá nhân tạo

Chậu rửa bát Việt Mỹ S3N đá nhân tạo

W1055 x D520 x H185 mm

7.389.000 VND

6.280.000 VND

15%Chậu rửa bát Việt Mỹ S3N-01 đá nhân tạo

Chậu rửa bát Việt Mỹ S3N-01 đá nhân tạo

1050 x 490 x 240 mm 

7.389.000 VND

6.280.000 VND

15%Chậu rửa bát Việt Mỹ S3NC đá nhân tạo

Chậu rửa bát Việt Mỹ S3NC đá nhân tạo

W1310 x D500 x H205 mm

9.528.000 VND

8.098.000 VND

15%Chậu rửa bát Việt Mỹ SG2NC đá nhân tạo

Chậu rửa bát Việt Mỹ SG2NC đá nhân tạo

W830 x D830 x H190 mm

9.528.000 VND

8.098.000 VND

10%

Chậu rửa bát Konox KN7847DO

780 x 470 x 228 mm

5.780.000 VND

5.202.000 VND

10%Chậu rửa bát Konox KN8248DOB

Chậu rửa bát Konox KN8248DOB

820 x 480 x 230 mm

5.950.000 VND

5.355.000 VND

10%Chậu rửa bát Konox KN8248DO

Chậu rửa bát Konox KN8248DO

5.850.000 VND

5.265.000 VND

10%Chậu rửa bát Konox KS11650 1D

Chậu rửa bát Konox KS11650 1D

1160 x 500 x 215 mm

6.850.000 VND

6.165.000 VND

10%Chậu rửa bát Konox KS11650 2B

Chậu rửa bát Konox KS11650 2B

1160 x 500 x 215 mm

8.840.000 VND

7.956.000 VND

10%Chậu rửa bát Konox KS8650 2B

Chậu rửa bát Konox KS8650 2B

860 x 500 x215 mm

6.320.000 VND

5.688.000 VND

10%Chậu rửa bát Konox KN8246DUA

Chậu rửa bát Konox KN8246DUA

820 x 460 x220 mm

6.280.000 VND

5.652.000 VND

10%Chậu rửa bát Konox KN7544DUB

Chậu rửa bát Konox KN7544DUB

750 x 440 x220 mm

5.880.000 VND

5.292.000 VND

10%Chậu rửa bát Konox KN5444SU

Chậu rửa bát Konox KN5444SU

540 x 440 x225 mm

3.680.000 VND

3.312.000 VND

10%Chậu rửa bát Konox KN8144DU

Chậu rửa bát Konox KN8144DU

6.640.000 VND

5.976.000 VND

10%Chậu rửa bát Konox KN8250TD

Chậu rửa bát Konox KN8250TD

820 x 500 x228 mm

8.720.000 VND

7.848.000 VND

10%Chậu rửa bát Konox KN8750DA

Chậu rửa bát Konox KN8750DA

870 x 505 x220 mm

12.850.000 VND

11.565.000 VND