Gạch ốp - lát Thạch Bàn

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 853

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 853

800x800 mm - Giá/m2 (Loại A1)

319.000 VND

Gạch Thạch Bàn 600×600 BCN 853

600x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

245.000 VND

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 855

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 855

800x800 mm - Giá/m2 (Loại A1)

319.000 VND

Gạch Thạch Bàn 600x600 BCN 855

Gạch Thạch Bàn 600×600 BCN 855

600x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

245.000 VND

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 024

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 024

800x800 mm - Giá/m2 (Loại A1)

319.000 VND

Gạch Thạch Bàn 600x600 BCN 024

Gạch Thạch Bàn 600×600 BCN 024

600x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

245.000 VND

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 022

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 022

800x800 mm - Giá/m2 (Loại A1)

309.000 VND

Gạch Thạch Bàn 600×600 BCN 022

600x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

235.000 VND

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 083

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 083

800x800 mm - Giá/m2 (Loại A1)

319.000 VND

Gạch Thạch Bàn 600x600 BCN 083

Gạch Thạch Bàn 600×600 BCN 083

600x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

245.000 VND

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 055

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 055

800x800 mm - Giá/m2 (Loại A1)

319.000 VND

Gạch Thạch Bàn 600×600 BCN 055

600x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

245.000 VND

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 064

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 064

800x800 mm - Giá/m2 (Loại A1)

319.000 VND

Gạch Thạch Bàn 600x600 BCN 064

Gạch Thạch Bàn 600×600 BCN 064

600x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

245.000 VND

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 063

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 063

800x800 mm - Giá/m2 (Loại A1)

319.000 VND

Gạch Thạch Bàn 600x600 BCN 063

Gạch Thạch Bàn 600×600 BCN 063

600x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

245.000 VND

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 081

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 081

800 x 800 mm

Liên hệ

Gạch Thạch Bàn 600x600 BCN 081

Gạch Thạch Bàn 600×600 BCN 081

600x600 mm

Liên hệ

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 061

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 061

800x800 mm - Giá/m2 (Loại A1)

319.000 VND

Gạch Thạch Bàn 600x600 BCN 061

Gạch Thạch Bàn 600×600 BCN 061

600x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

245.000 VND

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 111

800x800 mm - Giá/m2 (Loại A1)

319.000 VND

Gạch Thạch Bàn 600x600 BCN 111

Gạch Thạch Bàn 600×600 BCN 111

300x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

245.000 VND

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 011

800x800 mm - Giá/m2 (Loại A1)

309.000 VND

Gạch Thạch Bàn 600x600 BCN 011

Gạch Thạch Bàn 600×600 BCN 011

600x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

235.000 VND

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 041

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 041

800x800 mm - Giá/m2 (Loại A1)

319.000 VND

Gạch Thạch Bàn 600x600 BCN 041

Gạch Thạch Bàn 600×600 BCN 041

600x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

245.000 VND

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 042

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 042

800x800 mm - Giá/m2 (Loại A1)

319.000 VND

Gạch Thạch Bàn 600x600 BCN 042

Gạch Thạch Bàn 600×600 BCN 042

600x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

245.000 VND

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 60-322

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 60-322

800x800 mm - Giá/m2 (Loại A1)

319.000 VND

Gạch Thạch Bàn 600x600 BCN 60-322

Gạch Thạch Bàn 600×600 BCN 60-322

600x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

245.000 VND

Gạch Thạch Bàn 800×800 BCN 211

800x800 mm - Giá/m2 (Loại A1)

319.000 VND

Gạch Thạch Bàn 600×600 BCN 211

600x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

245.000 VND

Gạch Thạch Bàn 800×800 MPF 038

Gạch Thạch Bàn 800×800 MPF 038

800x800 mm - Giá/m2 (Loại A1)

305.000 VND

Gạch Thạch Bàn 600×600 MPF 038

Gạch Thạch Bàn 600×600 MPF 038

600x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

245.000 VND

Gạch Thạch Bàn 800×800 MPF 026

800x800 mm - Giá/m2 (Loại A1)

305.000 VND

Gạch Thạch Bàn 600x600 MPF 026

Gạch Thạch Bàn 600×600 MPF 026

600x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

245.000 VND

Gạch Thạch Bàn 300x600 MPF 026

Gạch Thạch Bàn 300×600 MPF 026

300x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

245.000 VND

Gạch Thạch Bàn 800×800 MPF 016

Gạch Thạch Bàn 800×800 MPF 016

800x800 mm - Giá/m2 (Loại A1)

305.000 VND

Gạch Thạch Bàn 600×600 MPF 016

Gạch Thạch Bàn 600×600 MPF 016

600x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

245.000 VND

Gạch Thạch Bàn 300x600 MPF 016

Gạch Thạch Bàn 300×600 MPF 016

300x600 mm - Giá/m2 (Loại A1)

245.000 VND