Bồn tắm thông dụng

15%Bồn tắm ngâm Govern JS-6033 (không massage)

Bồn tắm ngâm Govern JS-6033 (không massage)

1700x800x580 mm

47.980.000 VND

40.783.000 VND

15%Bồn tắm ngâm Govern JS-6182 (không massage)

Bồn tắm ngâm Govern JS-6182 (không massage)

1700x750x860 mm

49.950.000 VND

42.457.500 VND

15%Bồn tắm ngâm Govern JS-0726 (không massage)

Bồn tắm ngâm Govern JS-0726 (không massage)

1650x850x750 mm

48.680.000 VND

41.378.000 VND

Bồn tắm TDO 945

Bồn tắm TDO 945

1500 x 750 x 650 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 944

Bồn tắm TDO 944

1800 x 860 x 680 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 943

Bồn tắm TDO 943

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 942

Bồn tắm TDO 942

1500 | 1700 x 800 x 590 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 941

Bồn tắm TDO 941

1500 | 1700 x 800 x 590 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 940

Bồn tắm TDO 940

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 939

Bồn tắm TDO 939

1200 | 1300 | 1400 | 1500 x 750 x 600 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 938

Bồn tắm TDO 938

1200 | 1300 | 1400 | 1500 x 800 x 820 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 937

Bồn tắm TDO 937

1200 | 1300 x 800 | 750 x 800 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 936

Bồn tắm TDO 936

1500 x 1500 x 600 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1057

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1057

1700x800x800 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1056

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1056

1800x900x800 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1055

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1055

1600x740x790 | 1400x750x780

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1054

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1054

1600x780x780

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1053

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1053

1700x780x780 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1052

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1052

Nhiều kích thước tùy chọn

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1051

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1051

Nhiều kích thước tùy chọn

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1050

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1050

1700x800x800 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1049

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1049

1600x780x750 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1048

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1048

1800x800x720 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1047

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1047

1700x780x780 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1046

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1046

1800x900x800 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1045

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1045

1700x780x780

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1044

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1044

Nhiều kích thước tùy chọn

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1043

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1043

Nhiều kích thước tùy chọn

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1042

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1042

1700x800x600 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1041

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1041

Nhiều kích thước tùy chọn

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1040

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1040

1700x800x600

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1039

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1039

1800x850x800 | 1700x750x880

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1038

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1038

1500x780x600 | 1700x800x600

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1037

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1037

1500x750x600 | 1700x800x600

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1036

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1036

1500/1700x700x600

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1035

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1035

1300x720x680 |1500x750x700

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1034

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1034

Nhiều kích thước tùy chọn

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1032-2

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1032-2

1500x750x600 | 1700x800x600

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1032-1

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1032-1

1500x750x600 | 1700x800x600

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1032-1

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1032

1500x750x600 | 1700x800x600

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày