Bồn tắm thông dụng

Bồn tắm nhập khẩu Kohler Sapphire K-18262T-0

Bồn tắm nhập khẩu Kohler Sapphire K-18262T-0

1660 x 750 x 610 mm - Made in Kohler China

59.152.500 VND

15%Bồn tắm ngâm Govern JS-6033 (không massage)

Bồn tắm ngâm Govern JS-6033 (không massage)

1700x800x580 mm

47.980.000 VND

40.783.000 VND

15%Bồn tắm ngâm Govern JS-6182 (không massage)

Bồn tắm ngâm Govern JS-6182 (không massage)

1700x750x860 mm

49.950.000 VND

42.457.500 VND

15%Bồn tắm ngâm Govern JS-0726 (không massage)

Bồn tắm ngâm Govern JS-0726 (không massage)

1650x850x750 mm

48.680.000 VND

41.378.000 VND

Bồn tắm TDO 945

Bồn tắm TDO 945

1500 x 750 x 650 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 944

Bồn tắm TDO 944

1800 x 860 x 680 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 943

Bồn tắm TDO 943

Nhiều kích thước tùy chọn

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 942

Bồn tắm TDO 942

1500 | 1700 x 800 x 590 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 941

Bồn tắm TDO 941

1500 | 1700 x 800 x 590 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 940

Bồn tắm TDO 940

1500|1600|1700|1800 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 939

Bồn tắm TDO 939

1200 | 1300 | 1400 | 1500 x 750 x 600 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 938

Bồn tắm TDO 938

1200 | 1300 | 1400 | 1500 x 800 x 820 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 937

Bồn tắm TDO 937

1200 | 1300 x 800 | 750 x 800 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm TDO 936

Bồn tắm TDO 936

1500 x 1500 x 600 mm

Liên hệ đặt hàng

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1057

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1057

1700x800x800 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1056

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1056

1800x900x800 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1055

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1055

1600x740x790 | 1400x750x780

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1054

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1054

1600x780x780

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1053

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1053

1700x780x780 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1052

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1052

Nhiều kích thước tùy chọn

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1051

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1051

Nhiều kích thước tùy chọn

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1050

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1050

1700x800x800 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1049

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1049

1600x780x750 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1048

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1048

1800x800x720 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1047

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1047

1700x780x780 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1046

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1046

1800x900x800 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1045

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1045

1700x780x780

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1044

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1044

Nhiều kích thước tùy chọn

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1043

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1043

Nhiều kích thước tùy chọn

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1042

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1042

1700x800x600 mm

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1041

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1041

Nhiều kích thước tùy chọn

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1040

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1040

1700x800x600

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1039

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1039

1800x850x800 | 1700x750x880

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1038

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1038

1500x780x600 | 1700x800x600

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1037

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1037

1500x750x600 | 1700x800x600

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1036

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1036

1500/1700x700x600

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1035

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1035

1300x720x680 |1500x750x700

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1034

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1034

Nhiều kích thước tùy chọn

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1032-2

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1032-2

1500x750x600 | 1700x800x600

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1032-1

Bồn tắm ngâm độc lập Laiwen W-1032-1

1500x750x600 | 1700x800x600

Đặt hàng từ 15 - 20 ngày