Quạt hút thông gió Mitsubishi

9%Quạt hút gió gắn tường Mitsubishi EX-30RH5T (2 chiều)

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-30RH5T (2 chiều)

Lỗ chờ : 34 x 34 cm - 2 chiều (hút/thổi)

2.211.000 VND

1.990.000 VND

10%Quạt hút gió gắn tường Mitsubishi EX-25RH5T (2 chiều)

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-25RH5T (2 chiều)

Lỗ chờ : 29 x 29 cm - 2 chiều (hút/thổi)

1.767.000 VND

1.590.000 VND

10%Quạt hút gió gắn tường Mitsubishi EX-20RH5T (2 chiều)

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-20RH5T (2 chiều)

Lỗ chờ : 24 x 24 cm

1.545.000 VND

1.390.000 VND

10%Quạt hút gió ốp vách kính Mitsubishi V-20SL3T

Quạt hút thông gió ốp vách kính Mitsubishi V-20SL3T

(Lỗ chờ: 24.7 - 25 cm) - Made in Thailand

1.230.000 VND

1.100.000 VND

10%Quạt hút gió ốp vách kính Mitsubishi V-15SL3T

Quạt hút thông gió ốp vách kính Mitsubishi V-15SL3T

(Lỗ chờ: 18.6 - 18.8 cm) - Made in Mitsubishi Thailand

1.000.000 VND

900.000 VND

10%Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-23ZP4T3

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-23ZP4T3

(Lỗ chờ : 39,5x39,5) - Made in Mitsubishi Thailand

10.000.000 VND

9.000.000 VND

10%Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-23Z4T3

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-23Z4T3

(Lỗ chờ : 39,5x39,5) - Made in Mitsubishi Thailand

9.450.000 VND

8.500.000 VND

10%Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-20ZP4T3

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-20ZP4T3

(Lỗ chờ :31,5x31,5 ) - Made in Mitsubishi Thailand

7.340.000 VND

6.600.000 VND

10%Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-20Z4T3

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-20Z4T3

(Lỗ chờ :31,5x31,5 ) - Made in Mitsubishi Thailand

6.670.000 VND

6.000.000 VND

10%Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-18Z4T5

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-18Z4T5

(Lỗ chờ: 18.6 - 18.8 cm) - Made in Mitsubishi Thailand

10.000.000 VND

9.000.000 VND

10%Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-15ZP4T5

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-15ZP4T5

(Lỗ chờ : 26x26) - Made in Mitsubishi Thailand

3.260.000 VND

2.930.000 VND

10%Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-15Z4T5

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-15Z4T5

(Lỗ chờ : 26x26) - Made in Mitsubishi Thailand

3.120.000 VND

2.800.000 VND

10%Quạt hút gió âm trần Mitsubishi VD-10Z4T5

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi VD-10Z4T5

Lỗ chờ : 18x18 - Made in Mitsubishi Thailand

2.390.000 VND

2.150.000 VND

10%Quạt hút gió âm trần Mitsubishi EX-25SC5T

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-25SC5T

(Lỗ chờ : 33,7x33,7) - Made in Thailand

1.089.000 VND

980.000 VND

10%Quạt hút gió âm trần Mitsubishi EX-20SC5T

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-20SC5T

(Lỗ chờ: 28.5 - 28.5 cm) - Made in Mitsubishi Thailand

1.000.000 VND

900.000 VND

10%Quạt hút gió âm trần Mitsubishi EX-15SCT

Quạt hút thông gió âm trần Mitsubishi EX-15SCT

Lỗ chờ : 20,1x20,1 - Made in Mitsubishi Thailand

812.000 VND

730.000 VND

10%Quạt hút gió gắn tường Mitsubishi EX-25SKC5T

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-25SKC5T

Lỗ chờ : 30x30 cm - Made in Mitsubishi Thailand

1.167.000 VND

1.050.000 VND

10%Quạt hút gió gắn tường Mitsubishi EX-20SKC5T

Quạt hút thông gió gắn tường Mitsubishi EX-20SKC5T

Lỗ chờ : 25x25 cm - Made in Mitsubishi Thailand

1.023.000 VND

920.000 VND

10%Quạt hút gió âm tường Mitsubishi EX-30SH5T

Quạt hút thông gió âm tường Mitsubishi EX-30SH5T

Lỗ chờ : 35x35 - Made in Mitsubishi Thailand

1.556.000 VND

1.400.000 VND

10%Quạt hút gió âm tường Mitsubishi EX-25SH5T

Quạt hút thông gió âm tường Mitsubishi EX-25SH5T

Lỗ chờ : 30x30 cm - Made in Mitsubishi Thailand

960.000 VND

860.000 VND

10%Quạt hút gió âm tường Mitsubishi EX-20SH5T

Quạt hút thông gió âm tường Mitsubishi EX-20SH5T

Lỗ chờ : 25x25 cm - Made in Mitsubishi Thailand

835.000 VND

750.000 VND

10%Quạt hút gió mini âm tường Mitsubishi EX-15KH5-E

Quạt hút thông gió mini âm tường Mitsubishi EX-15KH5-E

(Lỗ chờ: 17.5 - 17.5 cm) - Made in Mitsubishi Japan

835.000 VND

750.000 VND

Quạt hút gió mini âm tường Mitsubishi EX-15SK5-E

Quạt hút thông gió mini âm tường Mitsubishi EX-15SK5-E

(Lỗ chờ: 20 x 20cm - Made in Mitsubishi Japan

970.000 VND