Phòng xông hơi đế cao

Phòng xông hơi Govern JS-109P (đế ngọc trai)

Phòng xông hơi Govern JS-109P (đế ngọc trai)

1350x1350x2150 mm

90.890.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-103P

Phòng xông hơi Govern JS-103P (đế ngọc trai)

1050x1050x2150 mm

65.190.000 VND

Phòng xông hơi Govern JS-101P (đế ngọc trai)

Phòng xông hơi Govern JS-101P (đế ngọc trai)

900x900x2150 mm

61.630.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-824

Phòng xông hơi Euroking EU-824 (Xông hơi ướt, Massage)

(1530x1530x2200) - Made in Malaysia

84.375.000 VND

75.937.000 VND

3%Phòng xông hơi Euroking EU-825

Phòng xông hơi Euroking EU-825 (Xông hơi ướt, Massage)

(1320x1320x2200) - Made in Malaysia

70.537.500 VND

67.837.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-855

Phòng xông hơi Euroking EU-855 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1500x850x2150) - Made in Malaysia

61.875.000 VND

55.687.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8601

Phòng xông hơi Euroking EU-8601 (Xông hơi ướt, Massage)

(950x950x2200) - Made in Malaysia

45.120.000 VND

40.608.000 VND

10%Phòng xông hơi Euroking EU-8604

Phòng xông hơi Euroking EU-8604 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2120) - Made in Malaysia

45.825.000 VND

41.242.500 VND

9%

Phòng xông hơi Brothers BL-2002 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2100)

39.493.000 VND

35.544.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2003

Phòng xông hơi Brothers BL-2003 (Xông hơi ướt, Massage)

(1200x850x2100)

45.290.000 VND

40.761.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2005

Phòng xông hơi Brothers BL-2005 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

(1700x850x2100)

54.245.000 VND

48.820.000 VND

10%

Phòng xông hơi Brothers BL-2006 (Xông hơi ướt, Massage)

(1500x1500x2100)

53.002.000 VND

47.701.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2007

Phòng xông hơi Brothers BL-2007 (Xông hơi ướt, Massage)

(1600x850x2100)

43.525.000 VND

39.170.000 VND

10%

Phòng xông hơi Brothers BL-2008 (Xông hơi ướt, Massage)

(1500x850x2100)

56.117.000 VND

50.505.000 VND

10%

Phòng xông hơi Brothers BL-2009 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

(1700x900x2150)

52.797.000 VND

47.517.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2010

Phòng xông hơi Brothers BL-2010 (Xông hơi ướt, Massage)

(1200x1200x2100)

48.324.000 VND

43.491.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2013

Phòng xông hơi Brothers BL-2013 (Xông hơi ướt, Massage)

1300 x 1300 x 2150 mm

49.486.000 VND

44.537.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt Brothers BL-2014

Phòng xông hơi Brothers BL-2014 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

(1300x1300x2150)

43.465.000 VND

39.115.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2017

Phòng xông hơi Brothers BL-2017 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2100)

37.227.000 VND

33.504.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0734

Phòng xông hơi Appollo A-0734 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1710x820x2200) - Made in Malaysia

85.400.000 VND

76.800.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0735

Phòng xông hơi Appollo A-0735 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1810x1120x2200) - Made in Malaysia

91.300.000 VND

82.080.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0808

Phòng xông hơi Appollo A-0808 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1560x1560x2190) - Made in Malaysia

91.440.000 VND

82.290.000 VND

10%

Phòng xông hơi Appollo A-0812 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

(1300x1250x2180) - Made in Malaysia

72.660.000 VND

65.390.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0818S

Phòng xông hơi Appollo A-0818S (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1550x1540x2215) - Made in Malaysia

92.960.000 VND

83.660.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0819S

Phòng xông hơi Appollo A-0819S (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1380x1350x2170) - Made in Malaysia

84.620.000 VND

76.150.000 VND

10%

Phòng xông hơi Appollo A-0828S (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1520x860x2200) - Made in Malaysia

90.270.000 VND

81.235.000 VND

10%

Phòng xông hơi Appollo A-0830S (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1750x940x2200) - Made in Malaysia

92.610.000 VND

83.345.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0856

Phòng xông hơi Appollo A-0856 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1480x1480x2200) - Made in Malaysia

107.850.000 VND

97.060.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-0861

Phòng xông hơi Appollo A-0861 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1500x1500x2180) - Made in Malaysia

114.880.000 VND

103.390.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-869

Phòng xông hơi Appollo A-869 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

(1750x940x2200) - Made in Malaysia

98.470.000 VND

88.620.000 VND

10%

Phòng xông hơi Appollo A-1700 (Xông hơi ướt, Massage)

(1710x910x2220) - Made in Malaysia

71.040.000 VND

63.930.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-8023

Phòng xông hơi Appollo A-8023 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2180) - Made in Malaysia

63.770.000 VND

57.390.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo AW-49S

Phòng xông hơi Appollo AW-49S (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2100) - Made in Malaysia

44.530.000 VND

40.070.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo TS-98W

Phòng tắm massage Appollo TS-98W (không xông hơi)

(990x990x2200) - Made in Malaysia

50.170.000 VND

45.150.000 VND

10%Phòng xông hơi Appollo A-1235

Phòng xông hơi Appollo A-1235 (Xông hơi ướt, Massage)

(1235x1235x2160) - Made in Malaysia

52.720.000 VND

47.443.200 VND

Phòng xông hơi Govern JS-0906 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1150x1150x2150) - Made in Malaysia

82.560.000 VND

15%Phòng xông hơi Nofer VS-805

Phòng xông hơi Nofer VS-805 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1380x860x2150) - Made in Malaysia

71.675.000 VND

60.923.750 VND

15%Phòng xông hơi Nofer VS-806

Phòng xông hơi Nofer VS-806 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

(1580x880x2150) - Made in Malaysia

77.315.000 VND

65.717.750 VND

15%Phòng xông hơi Nofer VS-807

Phòng xông hơi Nofer VS-807 (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1700x880x2150) - Made in Malaysia

82.250.000 VND

69.912.500 VND

15%Phòng xông hơi Nofer VS-808

Phòng xông hơi Nofer VS-808ABS (Xông ướt, Massage, Sục khí)

(1300x1300x2150) - Made in Malaysia

82.250.000 VND

69.912.500 VND