Phòng xông hơi ướt BROTHERS

10%

Phòng xông hơi Brothers BL-2011 (Xông hơi ướt, Massage)

1600x850x2100mm

48.574.000 VND

43.716.000 VND

10%

Phòng xông hơi Brothers BL-2001 (Xông hơi ướt, Massage)

(1250x920x2100)

37.124.000 VND

33.411.000 VND

9%

Phòng xông hơi Brothers BL-2002 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2100)

39.493.000 VND

35.544.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2003

Phòng xông hơi Brothers BL-2003 (Xông hơi ướt, Massage)

(1200x850x2100)

45.290.000 VND

40.761.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2004

Phòng xông hơi Brothers BL-2004 (Xông hơi ướt, Massage)

(1000x1000x2150)

36.279.000 VND

32.651.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2005

Phòng xông hơi Brothers BL-2005 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

(1700x850x2100)

54.245.000 VND

48.820.000 VND

10%

Phòng xông hơi Brothers BL-2006 (Xông hơi ướt, Massage)

(1500x1500x2100)

53.002.000 VND

47.701.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2007

Phòng xông hơi Brothers BL-2007 (Xông hơi ướt, Massage)

(1600x850x2100)

43.525.000 VND

39.170.000 VND

10%

Phòng xông hơi Brothers BL-2008 (Xông hơi ướt, Massage)

(1500x850x2100)

56.117.000 VND

50.505.000 VND

10%

Phòng xông hơi Brothers BL-2009 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

(1700x900x2150)

52.797.000 VND

47.517.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2010

Phòng xông hơi Brothers BL-2010 (Xông hơi ướt, Massage)

(1200x1200x2100)

48.324.000 VND

43.491.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2013

Phòng xông hơi Brothers BL-2013 (Xông hơi ướt, Massage)

1300 x 1300 x 2150 mm

49.486.000 VND

44.537.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt Brothers BL-2014

Phòng xông hơi Brothers BL-2014 (Xông hơi ướt, Massage, Sục khí)

(1300x1300x2150)

43.465.000 VND

39.115.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2016

Phòng xông hơi Brothers BL-2016 (Xông ướt, Xông khô, Massage)

(1600x1180x2100)

60.497.000 VND

54.447.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2017

Phòng xông hơi Brothers BL-2017 (Xông hơi ướt, Massage)

(900x900x2100)

37.227.000 VND

33.504.000 VND

10%Phòng xông hơi Brothers BL-2018

Phòng xông hơi Brothers BL-2018 (Xông ướt, Xông khô, Massage)

(1600x1180x2100)

61.367.000 VND

55.230.000 VND