Phòng xông hơi ướt TDO

10%Phòng xông hơi ướt TDO 331

Phòng xông hơi ướt TDO 331

1200 x 900 x 2200 mm

53.334.000 VND

48.000.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 330

Phòng xông hơi ướt TDO 330

1000 x 900 x 2200 mm

51.334.000 VND

46.200.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 329

Phòng xông hơi ướt TDO 329

1300 x 1300 x 2150 mm

67.223.000 VND

60.500.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 328

Phòng xông hơi ướt TDO 328

1200 x 850 x 2100 mm

39.556.000 VND

35.600.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 327

Phòng xông hơi ướt TDO 327

900x900/1000x100/1100x1100 mm

36.556.000 VND

32.900.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 326

Phòng xông hơi ướt TDO 326

1100x1100/1210x1210/135x1350/1500x1500 mm

58.112.000 VND

52.300.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 325B

Phòng xông hơi ướt TDO 325B

900x900/1000x100/1100x1100 x 2120 mm

39.556.000 VND

35.600.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 324B

Phòng xông hơi ướt TDO 324B

1400|1500|1700 mm

59.112.000 VND

53.200.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 323B

Phòng xông hơi ướt TDO 323B

1000x750/900x2130 mm

37.778.000 VND

34.000.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 322B

Phòng xông hơi ướt TDO 322B

900x900/1000x100 x 2110 mm

37.112.000 VND

33.400.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 335

Phòng xông hơi ướt TDO 335

800 x 800 x 2150 mm

37.112.000 VND

33.400.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 334

Phòng xông hơi ướt TDO 334

1100 | 1200 | 1300 x 850 x 2120 mm

37.334.000 VND

33.600.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 333

Phòng xông hơi ướt TDO 333

1390 | 1500 | 1600 x 950 | 1000 | 1000 x 2200 | 2160 | 2200 mm

52.556.000 VND

47.300.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 332

Phòng xông hơi ướt TDO 332

1390 | 1500 | 1600 x 950 | 1000 | 1000 x 2200 | 2160 | 2200 mm

57.112.000 VND

51.400.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 325

Phòng xông hơi ướt TDO 325

900 | 1000 | 1100 x 900 | 1000 | 1100 x 2120 mm

38.667.000 VND

34.800.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 324

Phòng xông hơi ướt TDO 324

1400 | 1500 | 1700 x 870 | 870 | 900 x 2150 mm

58.112.000 VND

52.300.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 323

Phòng xông hơi ướt TDO 323

1000 x 750 | 900 x 2130 mm

36.889.000 VND

33.200.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 322

Phòng xông hơi ướt TDO 322

900 | 1000 x 900 | 1000 x 2110 mm

36.223.000 VND

32.600.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 321

Phòng xông hơi ướt TDO 321

980 x 980 x 2130 mm

41.334.000 VND

37.200.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 320

Phòng xông hơi ướt TDO 320

900 | 1000 x 900 | 1000 x 2190 mm

37.778.000 VND

34.000.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 319

Phòng xông hơi ướt TDO 319

1100 | 1200 | 1300 x 850 x 2120 mm

38.223.000 VND

34.400.000 VND

10%Phòng xông hơi ướt TDO 318

Phòng xông hơi ướt TDO 318

1350 | 1500 x 1350 | 1500 x 2150 mm

61.334.000 VND

55.200.000 VND

10%Phòng xông hơi TDO 135

Phòng xông hơi TDO 135

85.334.000 VND

76.800.000 VND

10%Phòng xông hơi TDO 134

Phòng xông hơi TDO 134

- Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

80.000.000 VND

72.000.000 VND

10%Phòng xông hơi TDO 133

Phòng xông hơi TDO 133

1500 x 1500 x 2160 mm

81.112.000 VND

73.000.000 VND

10%Phòng xông hơi TDO 132

Phòng xông hơi TDO 132

1500 x 1500 x 2160 mm

81.112.000 VND

73.000.000 VND

10%Phòng xông hơi TDO 131

Phòng xông hơi TDO 131

1700 x 1100 x 2160 mm

89.667.000 VND

80.700.000 VND

10%Phòng xông hơi TDO 130

Phòng xông hơi TDO 130

1700 x 1100 x 2160 mm

89.223.000 VND

80.300.000 VND

10%Phòng xông hơi TDO 129

Phòng xông hơi TDO 129

1700 x 1120 x 2160 mm

77.223.000 VND

69.500.000 VND

10%Phòng xông hơi TDO 128

Phòng xông hơi TDO 128

1600 x 1100 x 2160 mm

76.334.000 VND

68.700.000 VND

10%Phòng xông hơi TDO 127

Phòng xông hơi TDO 127

1500/1600/1700/1800/2000 - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

94.445.000 VND

85.000.000 VND

10%Phòng xông hơi TDO 126

Phòng xông hơi TDO 126

1500/1600/1700/1800/2000 - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

81.556.000 VND

73.400.000 VND

10%Phòng xông hơi TDO 124

Phòng xông hơi TDO 125

1600/1700/1850/1900 - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

85.334.000 VND

76.800.000 VND

10%Phòng xông hơi TDO 124

Phòng xông hơi TDO 124

1600/1700/1850/1900 - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

77.778.000 VND

70.000.000 VND

10%Phòng xông hơi TDO 123

Phòng xông hơi TDO 123

1600/1700/1850/1900 - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

88.112.000 VND

79.300.000 VND

10%Phòng xông hơi TDO 122

Phòng xông hơi TDO 122

1600/1700/1850/19001600/1700/1850/1900 - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

77.223.000 VND

69.500.000 VND

10%Phòng xông hơi TDO 121

Phòng xông hơi TDO 121

1500/1600/1700/1800/20001600/1700/1850/1900 - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

94.445.000 VND

85.000.000 VND

10%Phòng xông hơi TDO 120

Phòng xông hơi TDO 120

1500/1600/1700/1800/20001600/1700/1850/1900 - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

82.556.000 VND

74.300.000 VND

10%Phòng xông hơi TDO 119A

Phòng xông hơi TDO-119B

1600/1850/1900 - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

92.556.000 VND

83.000.000 VND

Phòng xông hơi TDO 119A

Phòng xông hơi TDO-119A

1700 x 1200 x 2160 mm - Xông khô hồng ngoại hoặc Xông khô bằng đá

Liên hệ đặt hàng