Vòi rửa bát Gorlde

4%

Vòi bếp gắn chậu nước lạnh Gorlde 8243

Vòi rửa 1 đường nước lạnh

1.650.000 VND

1.570.000 VND

11%

Vòi bếp gắn chậu 1 đường nước lạnh Gorlde 8244

Vòi rửa 1 đường nước lạnh

1.630.000 VND

1.450.000 VND

14%

Vòi bếp gắn chậu nóng lạnh Gorlde 7047

Gorlde 7047 (Đài Loan)

2.500.000 VND

2.150.000 VND

6%

Vòi bếp gắn chậu nóng lạnh Gorlde 7065

Gorlde 7065

2.300.000 VND

2.150.000 VND

10%

Vòi bếp gắn chậu nóng lạnh Gorlde 7192

Gorlde 7192 (Đài Loan)

2.300.000 VND

2.050.000 VND

8%

Vòi bếp gắn chậu nóng lạnh Gorlde 7188

Gorlde 7188 (Đài Loan)

1.970.000 VND

1.800.000 VND

12%

Vòi bếp gắn tường nước lạnh Gorlde 1170

Gorlde 1170 (Đài Loan)

1.880.000 VND

1.650.000 VND

8%

Vòi bếp gắn chậu nóng lạnh Gorlde 0506

Gorlde 0506 (Đài Loan)

1.720.000 VND

1.570.000 VND

12%

Vòi bếp gắn chậu nóng lạnh Gorlde 0505

Gorlde 0505 (Đài Loan)

1.650.000 VND

1.450.000 VND

37%

Vòi bếp gắn tường nước lạnh Gorlde 1171

Gorlde 1171

1.870.000 VND

1.170.000 VND