Bồn tiểu NAHM

Bồn tiểu NAHM NM-7254

Bồn tiểu NAHM NM-7254 ( cấp nước trước )

310 x 310 x 465 mm

1.350.000 VND

Bồn tiểu NAHM NM-7399

Bồn tiểu NAHM NM-7399 ( cấp nước sau )

390 x 365 x 776 mm

5.150.000 VND

Bồn tiểu NAHM NM-7481

Bồn tiểu NAHM NM-7481

450 x 480 x 965 mm

15.590.000 VND

Bồn tiểu NAHM NM-7397

Bồn tiểu NAHM NM-7397

365 x 390 x 770 mm

16.350.000 VND

Bồn tiểu NAHM NM-7835

305 x 310 x 715 mm

16.350.000 VND