Bộ sưu tập cát trắng

15%

Gương phôi Thái HB5 – 006

(45 x 60), ( 50 x 70)

360.000 VND

306.000 VND

15%

Gương phôi Thái HB5 – 002

(45 x 60), (50 x 70)

360.000 VND

306.000 VND

15%

Gương phôi Thái HB5 – 003

(45x60-50 x 70)

360.000 VND

306.000 VND

15%

Gương phôi Thái HB5 – 009

(45 x 60), (50 x 70)

360.000 VND

306.000 VND

15%

Gương phôi Thái HB5 – 005

(45 x 60), (50 x 70)

360.000 VND

306.000 VND

15%

Gương phôi Thái HB5 – 007

(45 x 60), (50 x 70), (60x80)

360.000 VND

306.000 VND

15%

Gương phôi Thái HB4 – 002

(45 x 60)

344.000 VND

292.000 VND

15%

Gương phôi Thái HB4 – 001

(45 x 60), (50 x 70)

344.000 VND

292.000 VND

15%

Gương phôi Thái HB3 – 002

(45 x 60), (50 x 70)

418.000 VND

355.000 VND